Organizujemy kameralne (do 7 osób) wycieczki po regionie ponidzia (zabytki, pomniki przyrody, muzea, szlak kulinarny).
Rozmawiamy po rosyjsku

 

Spływy kajakowe Nidą

Nida to jedna z najcieplejszych rzek w Polsce bogata w dziką przyrodę oraz wiele meandrów, na których znajdują się piaszczyste plaże idealne do przerwy podczas spływu.

Obsługujemy jednodniowe spływy kajakowe zakończone pysznym grillem w dwóch trasach:

Trasa 1 - Spływ ok. 3 godzinny, poziom trudności - łatwy, Trasa Kowala - Chroberz, cena 70 zł/osoba.

Trasa 2 - Spływ ok. 5 godzinny, poziom trudności - trudny, Trasa Chroberz – Wiślica, cena 80 zł/osoba.

Zapewniamy:

Parking dla samochodów na miejscu zbiórki, lub dowóz własnym środkiem transportu (bus 8 osobowy – 20zł/os)
Ponadto:
odpowiedni, sprawny sprzęt pływający, sprzęt ratunkowy (kamizelka asekuracyjna), obecność przewodnika/ratownika na trasie spływu, posiłek (grill) po zakończeniu spływu, ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników spływu.

Spływy nie są ograniczane czasowo, czas pokonywanego odcinka zależy od Państwa. Na życzenie możemy dobrać indywidualną trasę.

Podane ceny skalkulowane są dla grupy ok. 20 osobowej i mogą ulec zmianie. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest uiszczenie opłaty oraz zapoznanie się i akceptacja regulaminu.

Zapisy i informacje pod nr. tel. 509-429-599

Regulamin spływu:

1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się i akceptacja  jego regulaminu.
2. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie – bez względu na umiejętność pływania.
3. Uczestnictwo w spływie odbywa się na koszt i ryzyko uczestników.
4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
5. Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.
6. O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji ze spływu.
8. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w dniu rozpoczęcia spływu, spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi.
9. Podczas spływu wszyscy uczestnicy muszą podporządkować się decyzjom kierownictwa spływu.
10.  Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do warunków pogodowych, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.
11. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
12. Obsługujący nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione,  szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
13.  Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego.
14. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
15. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.
16. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
17. Bezpośrednio przed spływem jak również w trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
18. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
19. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli.
20. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
21. Przewodnik spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
22. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
23. Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przeze niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.
24. W przypadku wystąpienia przeszkody wodnej należy bezwzględnie postępować według poleceń kierownictwa spływu.
25. Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NNW.
26. Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie spływu. Zdjęcia mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych spływu.